Werkvormen

Volgens de ‘Van Dale’ is een werkvorm ‘een bepaalde manier van werken’. 
Een werkvorm is voor ons de aanpak die je aanbiedt in een overleg of bijeenkomst om een bepaald thema en de daarbij horende inhoud aan de orde te stellen.
Werkvormen worden ingezet om een bepaald doel te bereiken met de deelnemers.  Ze zijn de manier waarop je inhoud behandelt of de weg waarlangs je een proces stuurt. 
Daarom ook dat je sommige werkvormen terug zal vinden onder meerdere indicatoren. De werkvorm is immers hetzelfde, maar de inhoud die wordt aangereikt is verschillend en afhankelijk van de indicator. 

Per indicator zijn er telkens vier clusters van werkvormen voorzien, geordend volgens de doelstelling die je wenst te bereiken, namelijk:
1. Met z’n allen
Werkvormen om samen met de cliënt, ouders… te doen.
2. Uitwisselen en strategie kiezen
  • Waar staan we?
  • Samen aanpak bepalen
3. Kennis delen en maken
Kennisoverdracht, brainstormen, discussiëren, beslissen…
4. Vaardigheden oefenen

Filter hier op cluster: 

Indicatoren:

Visie op participatieProfessionele houding van de hulpverlenerParticipatieve basishouding van de hulpverlenerParticipatie in het hulpverleningsproces

Participatie in het hulpverleningsproces

  Activiteiten met prentenboeken

Omdat prentenboeken erg visueel zijn bieden ze tal van aanknopingspunten om creatief mee te werken.

  Afstemmingsactiviteit: Aanvulzinnen

Een gelijke relatie tussen cliënt en hulpverlener is voor mij… Erkennen van de cliënt als expert van zijn/haar leven betekent voor mij…

  Afstemmingsactiviteit: visualiseren van het hulpverleningsproces

Breng het hulpverleningsproces van jouw organisatie (binnen jouw team) in beeld.

  Eerste gesprek - Checklist: duidelijk geschreven taal

Zie ook: Eerste gesprek - Stappenplan

  Eerste gesprek - Checklist: Duidelijk gesproken taal

Zie ook: Eerste gesprek - Stappenplan

  Eerste gesprek - Stappenplan

Een goed eerste gesprek of intake is essentieel voor een goed contact. Dit is het moment om te werken aan een vertrouwensband, om te luisteren naar de noden, behoeftes en vragen van de (toekomstige) cliënt, de ouders, zorgfiguren… én om de participatieve werking te duiden! De cliënt krijgt zo een eerste indruk van de organisatie. Er moet zoveel gevraagd, getoond en verteld worden. Om een overload aan informatie te vermijden, is het best om de informatie te verspreiden over meerdere gesprekken. Dit stappenplan met bijhorende cheklists zijn ondersteunend in het organiseren van deze gesprekken en daarbij horende documenten.

  Post-it

Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om enerzijds bewust te worden van de verschillende niveaus van participatie en hun kennis hierover op te frissen en/of te verdiepen. Tevens denken de deelnemers actief na over de mate waarin hun cliënten invloed uitoefenen op hun proces binnen de organisatie. Anderzijds wordt er naar participatie gekeken vanuit het perspectief van de ouders en worden er mogelijks gelijkenissen en verschillen ontdekt. De verzamelde praktijkvoorbeelden representeren de huidige realiteit en nodigen uit om na te denken over de gewenste realiteit.

  Post-it - Werkmateriaal

Zie ook: Post-it

  Prentenboeken m.b.t. participatief werken

vb: Op de eerste prent breit meester Stijn een knuffel voor zijn klas. De klas mag kiezen: wordt de knuffel een konijn of een hond, jongen of meisje? Maar dat is buiten de knuffel gerekend, want die wil zelf beslissen.

  Tekenen

Kinderen hebben het recht om thema’s die ze belangrijk vinden naar voor te brengen. Kinderen hebben ook het recht om hun mening en ervaringen te uiten en uit te wisselen.Tekenen is een handige methodiek om kinderen te bevragen. Via tekeningen kun je informatie inzamelen over heel veel thema’s die kinderen bezig houden. Of je komt te weten hoe zij tegen een thema aankijken, wat zij er zich bij voorstellen en welke ideeën zij er rond hebben.

  Vraag Raak

Deze actieve werkvorm kenmerkt zich door een snelle uitwisseling van gedachten, standpunten, percepties en ervaringen m.b.t. het gekozen onderwerp. Als je wilt dat mensen meer te weten komen van elkaars standpunten, dan is deze werkvorm geschikt. Er worden voorbeeldvragen voorzien om rond deze indicator gedachten uit te wisselen.

  Wie is het?

Kinderen hebben recht op informatie. Geïnformeerd worden is de eerste stap in participatief werken. Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om samen te onderzoeken, benoemen… wie welke taak opneemt binnen de voorziening en bie wie je met welk soort vragen terecht kunt. De noden en vragen (wat vinden kinderen/jongeren belangrijk) komen ook aan bod. Je krijgt inzicht in de leefwereld van de kinderen/jongeren. De visuele voorstelling helpt hen om zich te richten tot de juiste betrokkenen.

 

Naar reflectie en evaluatievormen